Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Wissum & Companys forretningsbetingelser gælder alle opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

 

Honorar og betaling

Fastsættelse af et advokathonorar sker på grundlag af flere forskellige parametre som f.eks.

den medgåede tid
specialviden og erfaring
opgavens kompleksitet og betydning for klienten
de involverede værdier
det opnåede resultat; og
det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at fastsætte et honorars størrelse ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

 

Fakturering

I almindelighed fakturerer vi, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver aconto-faktureres med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

 

Klager

Hvis klienten ikke er tilfreds med Wissum & Company’s rådgivning eller det beregnede honorar, kan klienten til enhver tid kontakte den partner, som har ansvaret for sagen.

Klager over vores rådgivning eller det beregnede honorar kan af klienten indbringes for Advokatnævnet, hvis adresse er:

Advokatnævnets sekretariat:
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnævnet

 

Renter på klientkonti

Wissum & Company forrenter over for klienterne indeståender på klientkonti i.h.t. til gældende regler. Rentesatsen svarer til den af Nordea Bank Danmark beregnede rente. Pt er rentesatsen 0% p.a.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

 

Interesse- og loyalitetskonflikter

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

 

KYC, Identitetsoplysninger og hvidvask af penge

På linje med andre advokatvirksomheder er Wissum & Company omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

 

Fortrolighed og insiderhandel

Alle medarbejdere hos Wissum & Company er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Wissum & Company, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Enhver medarbejder hos Wissum & Company er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt. Wissum & Company har endvidere etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

 

Afslutning af klientforholdet

Vi forbeholder os ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

 

Lovvalg of værneting

Enhver tvist mellem en klient og Wissum & Company skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Wissum & Company er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i Tryg Forsikring.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 5 millioner pr. opgave og en klient kan højst modtage DKK 5 millioner for krav rejst eller forhøjet indenfor det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske følgetab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

OK

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Read more